Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Jak firma CENTRUM OPR Ewa Domagała  pozyskuje dane osobowe?

 

Firma  Centrum OPR Ewa Domagała ,pozyskuje dane osobowe poprzez:

 • formularz elektroniczny na stronie www.pielegniarstwo-opieka.pl
 • korespondencję listowną lub elektroniczną (e-mail),
 • poprzez kontakt telefoniczny,
 • w ramach zawieranych umów z klientami.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Centrum OPR Ewa Domagała  z siedzibą w Gliwicach ul. Poezji 12/8  NIP 9690056921

 

Dane kontaktowe, na które należy kierować wszelkie zapytania lub żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę CENTRUM OPR Ewa Domagała :

 

Centrum OPR Ewa Domagała

ul. Poezji 12/8

44-113 Gliwice

e-mail: info@pielegniarstwo-opieka.pl

tel. 500621145

 

Cele przetwarzania danych przez firmę CENTRUM OPR Ewa Domagała :

 

Aby spełnić najwyższe standardy w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że w oparciu o art.6 ust. 1 wraz z pkt. a), b), c), f), dane osobowe przetwarzane są przez firmę Centrum OPR Ewa Domagała  w następujących celach:

 

 • realizacja umowy,
 • utrzymywanie kontaktów biznesowych z kontrahentami w celu zapewnienia dostępu do aktualnych informacji o ofercie firmy Centrum OPR Ewa Domagała oraz podejmowanych działaniach o charakterze marketingowym. W przypadku kontrahentów, będących dostawcami dla firmy Centrum OPR Ewa Domagała pozyskane dane kontaktowe mogą być wykorzystane w celu uzyskania oferty, informacji lub dokumentów.
 • odpowiedź na zapytanie – w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, list) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Ta zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem odpowiedzi.
 • realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji księgowej oraz handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określającymi terminy przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy.
 • dokumentowanie wykonania zobowiązań, realizacji umów, zamówień i zleceń serwisowych oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartych umów, otrzymanych zleceń oraz zamówień, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z powyższych zobowiązań.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu,

w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich

dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

 

Czy podanie danych osobowych jest obligatoryjne?
Skutki niepodania danych osobowych.

 

W przypadku kontaktu telefonicznego, poprzez list, formularz elektroniczny lub e-mail – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza lub skutecznego kontaktu i w konsekwencji, w zależności od formy kontaktu, brakiem możliwości

uzyskania pożądanego efektu (złożenie zamówienia, złożenie zlecenia, złożenie zapytania ofertowego).

W przypadku danych zbieranych przez pracowników i przedstawicieli firmy CENTRUM OPR Ewa Domagała  w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy, zamówienia lub zlecenia serwisowego, zawartej/-ego z firmą Centrum OPR Ewa Domagała – podanie danych niezbędnych do realizacji umowy i wykonania obowiązków wynikających z zamówienia lub zlecenia jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

 

Udostępnianie danych osobom trzecim.

Co do zasady firma Centrum OPR Ewa Domagała  nie udostępnia pozyskanych danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną,

w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy

korzystamy z usług podmiotów wspierających firmę Centrum OPR Ewa Domagała  w celu prawidłowego wywiązania się z zobowiązań wynikających z umów i zleceń.

 

Uprawnienia osoby udostępniającej dane osobowe.

 

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wglądu do danych, ich aktualizacji oraz usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • żądania przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Zakres realizacji powyższych uprawnień zależy od warunków, które zostały określone w RODO. Istnieje możliwość odmowy uwzględnienia Pani/Pana żądania. W takim przypadku ma Pani/Pan prawo do otrzymania odpowiedzi z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia Pani/Pana żądania.

W przypadku chęci skorzystania przez Panią/Pana z wymienionych wyżej uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „Administrator danych osobowych”.

 

Zakres realizacji uprawnień przez Administratora danych osobowych.

 

Realizacja prawa do usunięcia danych, do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia jest możliwa tylko w przypadkach ściśle określonych

w przepisach RODO.

Administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO.

W niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w przypadku istniejących ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Powyższe uprawnienie nie przysługuje administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. w przypadku kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku

z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę CENTRUM OPR Ewa Domagała do organu nadzorczego

( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).

 

 

Gliwice, 22.05.2018.